Privacy

Privacyverklaring Vlaams Nederlandse Delta

De Vlaams Nederlandse Delta hecht aan privacy. Zij zal daarbij zorgdragen voor een betrouwbare en zorgvuldige bescherming van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

De Vlaams Nederlandse Delta verwerkt de volgende persoonsgegevens: namen en e-mailadressen. Deze verwerkingen van persoonsgegevens is vaak gebaseerd op toestemming. De Vlaams Nederlandse Delta heeft een verbindende rol, initieert, stimuleert en faciliteert samenwerkingsverbanden. Binnen samenwerkingsverbanden worden persoonsgegevens alleen met andere partijen gedeeld, als daar een grondslag voor is.

De Vlaams Nederlandse Delta verwerkt ook persoonsgegevens ten behoeve van haar interne bedrijfsvoering en beveiliging. Zo voert de Vlaams Nederlandse Delta een personeelsadministratie.

De Vlaams Nederlandse Delta gebruikt persoonsgegevens alleen voor de verwerkingen waarvoor ze bedoeld zijn. Gegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden. Daarnaast worden alleen de persoonsgegevens verwerkt die strikt noodzakelijk zijn voor de verwerking.

Hoe gaan wij met deze persoonsgegevens om?

De Vlaams Nederlandse Delta draagt er zorg voor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor functionarissen die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun functie of opdracht. 

Verwerkingen door derden
Bij de uitvoering van haar taken kan de Vlaams Nederlandse Delta gebruik maken van diensten van derden. Dit kan zijn door externe krachten die de Vlaams Nederlandse Delta ondersteunen bij het uitvoeren van haar taken..

De Vlaams Nederlandse Delta gaat zorgvuldig te werk bij de selectie van (uitvoerende) partners. Met het oog op privacy laat de Vlaams Nederlandse Delta derden een verwerkingsovereenkomst ondertekenen. Met het ondertekenen van deze overeenkomst conformeren zij zich bij de uitvoering van hun taken aan de bepalingen uit de AVG. Bij de selectie van onlinediensten die worden gebruikt voor de verwerkingen van persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens, wordt er een security-/privacy scan uitgevoerd.

Opslag van gegevens
Voor de opslag van gegevens wordt alleen gebruik gemaakt van de daarvoor bestemde systemen. Persoonsgegevens worden na afronding van de verwerking verwijderd.

 

Uw rechten

Vanuit de wet (AVG) heeft u als betrokkene een aantal rechten als het gaat om de verwerking van uw gegevens.  

  • U heeft recht op inzage van de gegevens die de provincie van u verwerkt.
  • U heeft recht op informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt.
  • U heeft recht op correctie of aanvulling van uw gegevens.
  • U heeft het recht de provincie te verzoeken uw gegevens te verwijderen indien de provincie Vlaams Nederlandse Delta geen legitieme reden heeft de gegevens langer te verwerken.
  • U heeft het recht om minder gegevens te laten verwerken.
  • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • U heeft het recht te verzoeken uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm aan u over te dragen.
  • U kunt bezwaar maken tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profiling.
  • U heeft het recht de door u gegeven toestemming ten alle tijden intrekken.

Voor het uitoefenen van deze rechten kunt u bij de Vlaams Nederlandse Delta een verzoek indienen. Uw verzoek wordt binnen 4 weken behandeld. Daarnaast kunt u een klacht indienen indien u ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. 

Heeft u een klacht over de wijze waarop de Vlaams Nederlandse Delta omgaat met de afhandeling van uw verzoek of klacht, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat doen we om uw gegevens te beschermen?

Binnen onze informatievoorziening speelt informatiebeveiliging een belangrijke rol. Periodiek laten wij een externe audit uitvoeren op de beveiliging van onze ICT-omgeving en ICT–systemen. Daarnaast maken wij onze medewerkers bewust van risico’s die samengaan met het verwerken van informatie en persoonsgegevens in het bijzonder.

Vragen en contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacy statement of over de wijze waarop de Vlaams Nederlandse Delta omgaat met privacy en het verwerken van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Vlaams Nederlandse Delta of met de functionaris gegevensbescherming van de provincie Noord-Brabant. De Vlaams Nederlandse Delta streeft naar een persoonlijke en snelle afhandeling van vragen en opmerkingen. U kunt op de volgende manieren contact opnemen:

  • Schriftelijk door uw vraag of opmerking te sturen naar:


Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus  90151
5200 MC 's-Hertogenbosch