VLAAMS-NEDERLANDSE DELTA: een estuarium van kansen!

Column dhr W. van de Donk - in mainport magazine

Al eeuwen is de geschiedenis van de Vlaams-Nederlandse Deltaregio met elkaar verweven. Het is vanouds een gebied van zeevaart, handel, economie. De regio is en blijft de drijvende kracht achter de economie van de twee landen. Dat geldt in het bijzonder voor maritieme reuzen Antwerpen en Rotterdam, maar ook voor de meer gespecialiseerde havens Gent, Terneuzen/Vlissingen, Zeebrugge, Moerdijk en Oostende.

Er is een boeiende verhouding tussen deze havens; enerzijds is er gezonde concurrentie, maar ze hebben ook gezamenlijk behoefte aan gemeenschappelijk regionaal beleid. Voor goede achterlandverbindingen bijvoorbeeld, per weg, spoor en water. Voor de condities voor de petrochemie, met pijpleidingen voor veilig en snel transport. Voor de biobased economy, die zich razendsnel ontwikkelt. En voor de ruimtelijke kwaliteit van de regio die bepalend is voor vestiging van werknemers en hoofdkantoren.

Nederland en Vlaanderen werken in toenemende mate samen, ook en juist waar het gaat om de kansen voor deze regio. Het gesprek van beide minister-presidenten op 4 juli 2011 heeft een impuls gegeven aan verschillende projecten, zoals de nieuwe zeesluis bij Terneuzen en door de instelling van een gemeenschappelijke “toekomstdenkgroep” voor Vlaanderen en Nederland.

De provinciebesturen van Antwerpen, Noord-Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Zeeland en Zuid-Holland werken al vele jaren samen met de zeehavens, de havensteden, het bedrijfsleven en de kennisinstellingen (voorheen: Rijn-Schelde Delta). Op de Deltaconferentie in december 2011 is die samenwerking vernieuwd en bekrachtigd in de Vlaams-Nederlandse Delta (www.vndelta.eu).

Er is begin 2012 een vijftal projecten opgestart:

  1. de harmonisatie van wetgeving Vlaanderen/Nederland (ruimtelijke ordening, vervoer over spoor, afval/milieu);
  2. de totstandkoming van een logistiek-economische monitor voor de gehele Deltaregio;
  3. versterking van het netwerk voor pijp- en buisleidingen;
  4. inventarisatie van projecten voor het Europese grensoverschrijdende programma transport (TEN-T);
  5. verbetering van de condities voor de biobased economy, waarvan in de regio al sterke trekkers aanwezig zijn, o.a. in de zone Gent-Terneuzen en in Bergen op Zoom. 

Op de Deltaconferentie eind 2012 te Gent zal over de voortgang van deze projecten worden gerapporteerd.

Provincies zoeken in de Vlaams-Nederlandse Delta de samenwerking met de havens, het bedrijfsleven, mede-overheden en kennisinstellingen. Er is een estuarium aan kansen! We gaan voor een Double Digit Delta!