Verslag bijeenkomst warmte, 12 juli 2016 te Antwerpen

Verslag van de bijeenkomst over warmte, gehouden op 12 juli  2016 in Antwerpen.

Aanwezig:

Antwerpen

Myriam Rebahi (diensthoofd economie&int.samenwerking)
Marjolein Salens (projectmanager Interreg Vl-Ndl)            
Wouter Cyx (projectleider warmtenetten stad Antwerpen)  
Gitte de Vries (kerngroep VNDelta)                                
Kris Mees (energieconsulent provincie)                            
Koen Eyskens (coördinator glastuinbouw)                        
Daan Ongkowidjojo (POM)                                              
Stan Verdonck (glastuinbouw POM Antwerpen)                  
Katrijn Raeymaekers                                                  
Marc Machielsen                                                       

Vlaams-Brabant

Katrien Coremans                                                        
Sus Bergmans                                                         

Oost-Vlaanderen

Heiremans Michaël                                                      
Pieter-Jan Meire                                                           

West-Vlaanderen

Brecht Vanhecke                                                         

Noord-Brabant

Gerard Beentjes (ruimtelijke ordening)                              

Zeeland

Johan Jansen (energiespecialist)                                    

Zuid-Holland
Gerdien Priester (warmtenet en restwarmte)                   
Tanja Haring (lokale warmtebronnen o.a. geothermie)       
Leo van Ewijk (kerngroep VNDelta)                                

Vlaams:

Jo Neyens(warmtenetwerk Vlaanderen)                           

Nederland:

René Wansdronk                                                         

Verontschuldigd:

Frank Debruyn(reststromenmakelaar Noord-Brabant)       

 

Toelichting

De Vlaams-Nederlandse Delta is een grensoverschrijdend netwerk van zes provincies die zich engageren voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de delta. Leidraad voor het netwerk is de ruimtelijk-economische analyse van de universiteiten van Rotterdam en Antwerpen, waarin 9 krachten gedefinieerd zijn die de ontwikkeling van de delta naar 2040 bepalen. Je kan het visiedocument raadplegen op https://www.vndelta.eu/documenten/analyse-delta-2040-van-ua-en-erasmus-universiteit.

De deelnemers stellen zichzelf en hun werkzaamheden inzake warmtenetten voor.

Marjolein Salens stelt het Interreg V Vlaanderen-Nederland programma voor en gaat in op de timing en contouren van de oproep die dit najaar open verklaard zal worden. Slides zullen verschijnen op de website van www.vndelta.eu.

 

Conclusies en aanbevelingen aan de kerngroep Vlaams – Nederlandse Delta

Er gebeurt veel in de verschillende provincies op het vlak van warmte. Toch lijkt een er niet echt een match om te komen tot een gezamenlijk project dat zou passen binnen het Vlaanderen-Nederland programma. Bovendien is er momenteel ook een project in ontwikkeling genaamd Smart Energy Link.

Doel van het project ‘Smart Energy Link - SEL’ is een ‘Lokaal Smart Grid’ methodiek te ontwikkelen voor het sturen van energiestromen, dit in de praktijk te demonstreren en op basis van de resultaten de methodiek te optimaliseren om te kunnen schakelen naar brede implementatie. Uniek hierbij is dat het smart grid

slaat op alle types van energiestromen.

De technologie van warmtenetten is ondertussen welgekend en behoeft geen verder onderzoek op technologisch vlak. Het onderzoek dat nodig lijkt om de markt van de warmtenetten verder aan te jagen bevindt zich eerder op het vormgeven van marktmodellen en beleidsvragen als een strategische warmtevisie. Vragen die de revue passeren zijn: hoe komen we tot gasvrije wijken, hoe overtuigen we de petrochemische cluster om hun warmte uit te koppelen, hoe komen we tot een business case met een zo lage gastprijs in combinatie met een ‘niet meer dan anders’principe ?

 

Wat kunnen we  wel doen ?

Inventariseren van de verschillende onderzoeksvragen. Gelieve deze tegen 22/08 op mail te zetten naar gitte.devries@provincieantwerpen.be.  

 

Naar onze mening zitten er meer grensoverschrijdende kansen in warmtenetten dan nu worden benut. We zouden ons bestuur van de Vlaams-Nederlandse Delta kunnen vragen om deze bezorgdheid op basis van een nota te uiten in de voorbereiding van de topontmoeting van de Minister-Presidenten Rutte Bourgeois, die elkaar ontmoeten op 7 november in Gent. Gitte bespreekt dit met Axel Buysse, vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering in Den Haag en belast met de voorbereiding van de Top.

Kennisdeling grensoverschrijdend op het vlak van warmtenetten, mogelijk kan het VND-netwerk dit faciliteren ?

De kerngroep VND behandelt de nota dan op 6/09 en legt dit voorstel aan de stuurgroep VND voor op 21/09.